İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI Dörtdivan Kargıbayramlar Mahallesi Naluz Tepesi Mevkii kapsayan İmar Planı değişikliği D...           • DÖRTDİVAN BELEDİYESİNE AİT İHTİYAÇ FAZLASI DEMİRLERİN AÇIK ARTIRMA TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN T.C. DÖRTDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI   DÖRTDİVAN BELEDİYESİNE AİT İHTİYAÇ ...           • Şehit Yaşar Doğançay Spor Kompleksi İhale İlanı. BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DÖRTDİVAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ...           • Münevver DABANLI vefat etti. 17.02.2021   Münevver DABANLI vefat etti. 17.02.2021 Çitler Mahallesinden ‘’ ...           • Emine AYDEMİR vefat etti. 17.02.2021     Emine AYDEMİR vefat etti. 17.02.2021 Kargıbayramlar Mahallesinden ‘’...           • Şerife FİDAN vefat etti. 15.02.2021 Şerife FİDAN vefat etti. 15.02.2021 Çavuşlar Mahallesinden ‘’ Şerife FİDAN &r...           • Ayşe ERSOY vefat etti. 08.02.2021 Ayşe ERSOY vefat etti. 08.02.2021 Aşağısayık Köyünden ‘’Ayşe ERSOY ’...           • Saniye ALTANAY vefat etti. 08.02.2021 Saniye ALTANAY vefat etti. 08.02.2021 Adaköy Köyünden ‘’ Saniye ALTAN...           • Ahmet ÖZUSTA vefat etti. 05.02.2021 Ahmet ÖZUSTA vefat etti. 05.02.2021 Aşağısayık Köyünden ‘’Ahmet Ö...           • Zeliha GÖROĞLU vefat etti. 03.02.2021 Zeliha GÖROĞLU vefat etti. 03.02.2021 Yağbaşlar Köyünden ‘’ Zeliha G&...           
Atatürk

Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Faaliyet Raporu

Belediyemizin 2016 yılına ait faaliyet raporunu indirmek için tıklayınız.

Köroğlu

Kardeş Belediyemiz

İHALE İLANI 13.10.2020

T.C.

DÖRTDİVAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MÜLKİYETİ DÖRTDİVAN BELEDİYESİNE AİT

MUHTELİF ADRESLERDE BULUNAN 3 (ÜÇ) ADET İŞYERİNİN

KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT ŞARTNAME

 

Madde 1         İdareye ilişkin bilgiler:

İdarenin;

a)      Adı                             : Dörtdivan Belediye Başkanlığı

b)      Adresi                         : Çavuşlar Mah. Cumhuriyet No: 1 K:2 Dörtdivan/Bolu

c)      Telefon Numarası       : 0374 331 4159

d)      Faks Numarası                        : 0374 331 4002 

e)      Görevli Personel         : Erdoğan ÇETİNDAĞ 

 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2       İhale konusu, niteliği, nevi ve miktarı: 

Mülkiyeti Dörtdivan Belediyesine ait,

Kadılar Mah Hal Sokak No: Z-2 Dörtdivan, Kadılar Mah Hal Sokak No: Z-4 Dörtdivan, Çavuşlar Mahallesi Nergis Sk No: 2/A Dörtdivan

Adreslerinde bulunan toplam 3 (Üç) adet İşyerinin 3 yıl (36 ay) süre ile kiralanmasıdır.

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.

 

Madde 3       Taşınmazın yeri, yüzölçümü, ada ve parsel numarası: 

Nev’i   Taşınmazın Yeri                                                         Yüzölçümü      Parsel

1.         İşyeri Kadılar Mah Hal Sk No:Z-2 Dörtdivan                    20 m2                   1924

2.         İşyeri            Kadılar Mah Hal Sk No:Z-4 Dörtdivan                    20 m2               1924

3.         İşyeri            Çavuşlar Mah Nergis Sk No:2/A Dörtdivan             35 m2               1954

           

Madde 4       Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat ve Kesin Teminata Ait Şartlar:

a)      Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat; 

İhale Tahmin edilen bedeli aylık tahmin edilen bedel üzerinden yıllık (12 Ay) olarak hesaplanmış olup, geçici teminat tutarı yıllık tahmin edilen bedelin %3 (Yüzde üç)’ü oranında hesaplanarak aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

                                                                                               Aylık Tahmin   Yıllık Tahmin   Geçici

                                                                                               Edilen Bedel    Edilen Bedel    Teminat (%3)

1.    Kadılar Mah Hal Sk No:Z-2 Dörtdivan                    200,00 TL       02.400,00 TL  072,00 TL 

2.         Kadılar Mah Hal Sk No:Z-4 Dörtdivan                  200,00 TL       02.400,00 TL  072,00 TL 

3.         Çavuşlar Mah Nergis Sk No:2/A Dörtdivan                      500,00 TL       06.000,00 TL  180,00 TL 

 

İhalenin şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesine ve sonuçlandırılmasına müteakip geçici teminat iade edilecektir.

b)      Kesin Teminat

İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (1 Yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (Yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde yazılı olan değerler teminat olarak kabul edilecektir.

 

Madde 5       Sözleşme

a)      İhale üzerinde kalan istekli onaylanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kesin teminatı ve ihaleye ilişkin vergi, resim, harçlar ile sözleşme giderlerini yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır.

b)      İsteklinin sözleşme esnasında tahliye taahhütnamesi vermesi zorunludur. 

c)      a ve b bentlerindeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca istekli 1 (Bir) yıl süre ile açılacak ihalelere katılamaz.

 

a)      Sözleşme imzalandıktan sonra, üzerinde ihale kalan isteklinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminatı idareye gelir kaydedilir. Ayrıca 1 (Bir) yıl süre ile açılacak ihalelere katılamaz.

b)      Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

 

Madde 6       İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

a)      Tekliflerin sunulacağı adres              : Dörtdivan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b)      İhalenin yapılacağı adres                  : Dörtdivan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

c)      İhale tarihi                                         : 23.10.2020 Cuma günü.

d)      İhale saati                                          : 11.00

 

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü yapılacaktır.

 

Madde 7       İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Şartlar ve Belgeler:

Madde 7.1 Gerçek Kişiler

a)      Nüfus cüzdanı Fotokopisi

b)      Tebligat adresini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi

c)      Belediyeye borcu olmadığına dair Dörtdivan Belediyesinden alınmış belge

Madde 7.2 Tüzel Kişiler

a)      Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

b)      İhaleye katılacak olan yetkilinin noter onaylı imza sirküleri

c)      İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d)      Tebligat adresini gösterir adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi

e)      İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

f)       Belediyeye borcu olmadığına dair Dörtdivan Belediyesinden alınmış belge

g)      İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, (STK, Birlik, Dernek, vakıf vb kuruluşlar için)

Madde 7.3 Ortak Şartlar

a)      Vekâleten katılımlarda Noter onaylı vekâletname aslı ve vekilin Noter onaylı imza sirküleri aslı

b)      Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Dörtdivan Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

c)      İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini idareye ibraz zorundadır.

d)      İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

e)      İhaleye katılacak olanlar yukarıda yazılı belgeleri bu şartnamenin 6. Maddesinde yazılı saate kadar Dörtdivan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

 

Madde 8       İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

İhale dokümanı Dörtdivan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası)  Bedel karşılığında temin edilebilir.

 

Madde 9       İhale Konusu Taşınmazın Görülmesi

a)      İhale konusu taşınmazı ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Taşınmaz ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

b)      İstekli, taşınmaz ve çevresini gezmekle; taşınmazın şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmalar, maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

c)      İstekli veya temsilcilerinin taşınmazı görmek istemesi halinde, binaya girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

 

Madde 6       İhaleye katılamayacak olanlar:

a)      İhaleyi yapan idarenin

  1. İta amirleri,
  2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
  3. (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,
  4. (i), (ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

b)      2886 Sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

c)      Dörtdivan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

d)      Şahıs şirketlerinde ortakların şirket üzerindeki hisse miktarına bakılmaksızın ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten katılmaları mümkün değildir.

e)      Sermaye şirketlerinde ise şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklar ile şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmasalar bile şirket yönetim ve denetiminde hâkim etkisi bulunan ortaklar ile ortakların ilgili bulunduğu ya da idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı, vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten katılmaları mümkün değildir.

 

Madde 7       İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

a)      İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

b)      İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

c)  İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare ihaleyi yapmaması nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

 

Madde 8       İhale Kararının Onaylanması veya İptali:

İta amiri, ihale kararını karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylayabilir ya da iptal edebilir.

 

Madde 9       Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi:

a)      İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

b)      İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

 

Madde 10   Vergi, Resim, Harçlar, Sözleşme Giderleri ve Diğer Giderler:

a)      İhale şartnamesi ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin katma değer vergisi ve diğer her türlü vergi, resim, harçlar, noter giderleri, sözleşme giderleri ile diğer giderler ihaleyi alana aittir.

b)      KDV konusunda mer’i mevzuatta herhangi bir değişiklik veya yeni bir düzenleme yapılması sonucunda ek yükümlülük getirilmesi halinde, bu ek yükümlülük kiracıya ait olacaktır.

 

Madde 11   Bildirim ve Tebligat Esasları:

a)      Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır.

b)      İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

c)      İstekli ihale başvurusu sırasında bildirmiş olduğu adresi tebligat adresi olarak kabul ve beyan eder. Kiracı bu adresteki değişikliği kiralayana yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebliğlere itirazı olmadığını bu sözleşme uyarınca yapılacak ihbar ve yazışmaların adreste iade olunsa dahi noter veya postaya tevdii olunduğu tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul eder.

 

Madde 12   Kira Süresi

a)      İhale konusu işyerleri 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilecektir. Kira süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlayacaktır.

b)      Kiralamaya konu taşınmaz mal kira sözleşmesinin süresinin bitiminde herhangi bir ihtar ve hükme gerek kalmaksızın tahliye edilecektir. Aksi hallerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesi gereğince tahliye edilecektir.

c)      Kiracının, sözleşme süresinin bitiminde veya daha öncesinde kiralananı geri vermesi durumunda;

  1. Taşınmaz idare tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınır. Yapılan kontrolde taşınmaza herhangi bir zarar verildiği tespit edilmişse tutanağa geçirilirek kiracıya verdiği zararı 15 (Onbeş) gün içerisinde gidermesi tebliğ edilir.
  1. Hasarın kiracı tarafından giderilmemesi ve zararın tazmin edilememesi durumunda zarar idarece tespit edilerek bu şartnamenin 5. Maddesinde belirtilen teminatından tahsil edilir.
  2. İdare verilen zararı tespit eder ya da ettirir.

 

Madde 6       Kira Artışı:

İhale sonucu ortaya çıkacak aylık kira bedeli, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk yıldan itibaren, bir önceki yıla ait kira bedelinin, Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından açıklanacak “Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Oniki Aylık Ortalama” oranında arttırılması suretiyle ödenecektir. Kiracı buna itiraz edemez. Belirlenen kira bedelini kabul etmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kira sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır.

 

Madde 7       Kira Bedelinin Ödenmesi:

a)      Kira bedeli nettir. Kira sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ile kiralananın kullanımından ve benzeri hallerden kaynaklanabilecek katma değer vergisi ve diğer her türlü vergi, resim, harçlar ile her türlü ücretler ve katılım payları kiracıya aittir.

b)      Kira bedeli idare tarafından sözleşme tarihi itibariyle 12’şer aylık olmak üzere 3 (Üç) periyotta yılık peşin tahahhuk ettirilir.

c)      Kiracı, ihale sonucu oluşan kira bedelini sözleşmenin imzalanmasından itibaren başlamak üzere tahakkuk eden kira tutarını her ayın sonuna kadar nakit olarak idareye ödemek zorundadır.

d)      Kiracı sözleşme süresi bitiminden önce tahliye istemesi halinde bu maddenin “b” fıkrasında belirtilen şekilde peşin tahakkuk ettirilen kira tutarını ödemekle yükümlüdür.

e)      Kiracı kira bedelini 3 ay üst üste ödemediği takdirde kira sözleşmesi idaremiz tarafından tek taraflı feshedilebilir ve tüm kira alacağının muacceliyet kesp edeceğini kiracı kabulü ile beyan eder.

f)       Kiracı, kira sözleşmesi devam ettiği süre içerisinde ve kira süresinin sonunda kira bedelinde ve teminat miktarlarında tenzil talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder

g)      Geçmiş ay ve aylara ilişkin kira borcu bulunan kiracının ödediği kira, önceki aylara ait kiraların ödendiği anlamına gelmez. Kiracı ödediğini iddia ettiği ay kira bedeline ilişkin makbuz veya banka dekontu ibraz etmedikçe idarenin her türlü kayıtlarının esas olacağını kabul etmektedir.

h)      Kiralanan ile ilgili olarak ileride doğabilecek her türlü genel yönetim giderleri kiracıya aittir.

 

Madde 8       Kira Sözleşmesinin Devri:

a)      Sözleşme, ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacak kişilerde ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve kiracı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 62’nci maddesi hükümleri uygulanır.

b)      Sözleşmenin devri kira süresinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. 

 

Madde 9       Kiracının Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması:

Sözleşme yapıldıktan sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yazılı hükümler dışında müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kiracı kısmen veya tamamen sözleşme gereği edimleri yerine getirmiş olsa bile bu şartlarda idareden herhangi bir hak geri talep edemez. Gelir kaydedilen kesin teminat, kiracının borcuna mahsup edilemez.

 

Madde 10   İhale Konusu İşyerinin Kullanım Amaçları:

Kiraya verilecek yukarıda belirtilen taşınmazlarımızda kiracı tarafından yürütülecek faaliyetler ile yapılacak iş türleri; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin genel hükümlerine uygun şekilde belirlenir.

Kiralanan taşınmazda yürütülecek faaliyet/faaliyetlere ilişkin alınması gereken tüm ruhsat ya da izinleri temin etmek kiracının sorumluluğunda olup, faaliyetin ruhsatlandırılamamasından Belediye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Madde 11   Özel Hususlar 

a)      Kiralanan işyerinde tüm alkollü sıcak-soğuk yiyecek ve içeceklerin satışı ve servisi yapılamaz,

b)      Kiralanan taşınmazın kapalı veya açık alanlarında alkollü içki içmek, içirmek, satmak, genel ahlak kurallarına aykırı hareket etmek taşınmazın yapım amacına uygun olmayan ticari faaliyette bulunmak yasaktır.

c)      Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde, idare sözleşmeyi tek taraflı fesih etmekte serbesttir.

 

Madde 12   Diğer Hususlar:

a)      İhale şartnamesi, kira sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kira sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde, ihale şartnamesi hükümlerine başvurulur. Kiracı buna itirazda bulunamaz.

b)      Kiracı Belediye ve ilgili kurumlardan gerekli ruhsat ve izinleri almak zorundadır.

 

a)      İdarenin yazılı izni olmadan kiralanan işyeri depo olarak kullanılamaz.

b)      Kiracı, her zaman idarenin yetkili elemanlarınca denetlenmesine izin vermek zorundadır

c)      Kiralanan işyeri idarenin haberi olmadan devir edilemez, ortak alınamaz, ortak olanların ayrılması halinde de idareye haber verilmesi zorunludur. Aksi takdirde idare tarafından kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebilir.

d)      Kiralanan taşınmaz için gerekli elektrik, su vb aboneliklerini kiracı kendi adına almak zorundadır. Kiralanan taşınmaza ait elektrik, su ve site ortak giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

e)      Kiralanan taşınmaz mevcut haliyle ve yapım amacına uygun olarak kullanılacaktır. Kiralanan işyerinde idarenin yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik, ilave, eksiltme, tadilat vb. iş yapılamaz. Aksi halde Belediye Encümenince belirlenecek idari para cezası uygulanır ve giderleri kiracıya ait olmak üzere önceki haline döndürülür.

f)       İdarenin yazılı izniyle yapılacak tadilat ya da ilave imalat için kiracı idareden mahsup ya da ücret talep edemez. Yapılacak tüm iyileştirmeler ve ilave imalat sözleşme sonunda idareye teslim edilecektir.

g)      Kiracı kiralanan taşınmazı mahallindeki görünümü bozucu ve önemini azaltıcı şekilde kullanamaz. Kiracı kiralananın önünü ve kamuya ait kaldırımı ve sahanlıkları, vitrin, tezgâh, malzeme ve benzerleri ile işgal edemez. Ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü ve kokulu faaliyetlerde bulunamaz, patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunduramaz; komşularını rahatsız edici faaliyetlerde bulunamaz. Aksi halde Belediye Encümenince belirlenecek idari para cezası uygulanır.

h)      Taşınmaz kira kontratında belirtilecek demirbaşları ile kiracıya teslim edilecektir. Sözleşme süresi sonunda kiracı taşınmazı teslim aldığı haliyle tam ve sağlam olarak iade etmek zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde oluşacak gider kiracıdan tahsil edilecek veya teminatından karşılanacaktır.

i)        Kiracı kiraladığı taşınmazın güvenlik ve emniyetinden sorumludur. Kiracı, kiraladığı yeri sigorta yaptırsın veya yaptırmasın, her türlü tedbirsizlik ve dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak sabotaj ve yangın gibi zarar ve ziyanı idareye ödemek zorundadır.

j)        Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

k)      Bu şartname bu madde dâhil 23 (Yirmiüç) maddeden ibaret olup, şartname hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

a)      İhaleye katılanlar şartnameyi görmüş ve içeriğini (şartlarını) kabul etmiş sayılır.

 

Hamza EFE

Dörtdivan Belediye Başkanı

 

 

 

 

          İşbu Şartnameyi okudum ve bütün hükümlerini aynen kabul ettim.

          Adı Soyadı/Ünvanı        :

          Adres                            :

          Tel                                 :

          İmza                              :

 

 

 

İHALE İLANI PDF  (İNDİR)

 

Haber tarihi: 13 / 10 / 2020
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: Nuri SUDAKAP vefat etti. 07.01.2021
Sonraki: Hasan YÜKSEL vefat etti. 09.10.2020
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)
Başkan

 

 

HAMZA EFE

BELEDİYE BAŞKANI

Site İçi Arama
İstatistikler
Toplam: 601734
Aktif: 5
Bugün: 170
Dün: 321
Bağlantılar

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omnportal